รูปแบบการสอนแบบทดลอง

วิธีการสอนแบบทดลอง

การสอนแบบทดลอง เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน เรียนโดยการกระทำหรือปฏิบัติจริง เป็นการนำรูปธรรมมาอธิบายเป็นนามธรรม นักเรียนจะค้นหาข้อสรุปจากการทดลองนั้นด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบทดลอง จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาจจะทดลองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ขึ้นกับเนื้อหาและความเหมาะสม

จุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าสรุปด้วยตนเอง

2. เพื่อให้สำรวจตรวจดูงานที่ทำไปแล้วด้วยการทดลอง

3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักทำงานกลุ่มด้วยการทดลองร่วมกัน

4. เพื่อฝึกการทำงานแบบประชาธิปไตย

5. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตและจดบันทึก

6. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างอิสระ

7. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน